Privacyverklaring CPDB

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van CPDB, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018 en vervangt alle eerdere versies van deze privacyverklaring.

Wie zijn wij?

CPDB is:

Communicatie Platform de Banjaard

vereniging van eigenaren van woningen op het park

Noordzee Residence De Banjaard

info@banjaard.eu

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om het zorg dragen voor een goede uitwisseling van ervaringen tussen de eigenaren op het gebied van:

 • verhuur van de woning;
 • onderhoud aan de woning;
 • onderhoud van de tuin;
 • onderhoud van de technische installaties welke in de woningen aanwezig zijn;
 • communicatie met Roompot B.V., de Roompot, vakantiepark De Banjaard, gemeente en andere instanties.

 

Registratie

Wanneer u registreer voor het lidmaatschap van CPDB saven wij alleen de gegevens van u die noodzakelijk zijn:

  • Naam
  • eMail
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Banjaard adres
  • Betreft (Aanmelding / Wijziging)
  • Verhuur (Via Roompot / Zelf / Niet)
  • uw Bericht

 

Nieuwsbrieven

Nadat u een registratie heeft gemaakt bij CPDB gebruiken wij uw e-mailadres voor het ver

sturen van onze nieuwsbrieven die betrekking hebben op onze vakantiepark en het omgeving.

Als u een nieuwsbrief van ons ontvangt, kunnen wij zien of u de nieuwsbrief heeft ontvangen, of u de nieuwsbrief heeft geopend en of u op een link in de nieuwsbrief heeft geklikt.

Via een link in de nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

 Cookies

Wanneer u de website van CPDB bezoekt, maken wij gebruik van cookies. Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Door gebruik te maken van onze website, stemt u hiermee in.

Wij gebruiken diverse functionele cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Het plaatsen van functionele cookies verbetert het gebruiksgemak van onze website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Het uitzetten van cookies kan echter wel het functioneren van onze website negatief aantasten. In onze Cookie Policy leest u hier meer over.

 Online contact / contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website worden geregistreerd:

  • Naam / Name
  • Email
  • Adres / Adresse (optioneel)
  • Onderwerp / Betreff
  • Uw bericht / Ihr Anliegen

In het geval dat u een e-mailbericht naar ons toe stuurt worden alleen uw naam en e-

mailadres geregistreerd.

 Gebruik website

Als u gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch informatie op. Dit kan zijn informatie welke browser u gebruikt, uw IP-adres en de datum en tijd waarop u toegang heeft gehad tot onze website. Ook verzamelen wij gegevens over de hardware, software en internetbrowser die u gebruikt.

We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site.

CPDB maakt op de website gebruik van cookies en andere technologieën. Graag verwijzen wij naar onze Cookie Policy voor meer informatie hierover.

Wat zijn de grondslagen?

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een registratie. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en CPDB.

Wanneer u de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Voor verwerking van uw gegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening en contactmomenten bestaat een gerechtvaardigd belang van CPDB. Wij hebben hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en die van de organisatie. Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een aantal van uw gegevens te registreren in het nachtregister.

Mochten wij meer gegevens van u willen weten, dan vragen wij altijd uw toestemming hiervoor.

Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?

Geen doorgeven

 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren. Het is ons doel om een duurzame relatie met u op te bouwen. Uw gegevens worden verwijdert op het moment dat deze relatie beëindigd is.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

CPDB heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen.

Ons beleid is er op gericht dat alleen het bestuur en het webmaster toegang hebben tot uw persoonsgegevens die de toegang ook daadwe rkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

 Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering

Als uw persoonsgegevens door CPDB verwerkt worden, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. U heeft tevens het recht om uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen.

Een verzoek daartoe kunt u richten aan het e-mailadres:

info@banjaard.eu

CPDB zal binnen een maand op uw verzoek reageren.

Ook via ‘Mijn gegevens’ (Website – Home – Mijn gegevens) krijgt u inzage in uw gegevens en kunt u deze corrigeren.

Als uit het afschrift blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van CPDB thuishoren, dan kunt u CPDB vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u het bovengenoemde (e-mail)adres gebruiken.

Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

 Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dit laten weten door ons een e-mailbericht (info@banjaard.eu).

Wij zullen ons best doen om uw klacht te verhelpen. U heeft ook het recht om uw klacht neer te bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afdrukken

Bestuur Communicatie Platform De Banjaard (CPDB)

info@banjaard.eu

             

Copyright © 2020 - CPDB

Helmut F. Schlaak | voorzitter
Marco Corver| penningmeester 

Marc Tubeeckx | lid

Johan Geerarts  | lid

Jacqueline Hessing  | lid

Boudwijn van Leeuwen  | lid

Theo Minne  | lid

Myriam van Bel  | lid

 

 

 Alle rechten voorbehouden

             

Communicatie Platform de Banjaard
vereniging van eigenaren van woningen op het park
Noordzee Residence De Banjaard

Login (Smart)

Test